Intervju med Frida Strøyer Aalborg

Av Rogjella Anne Nydal

Publisert 07.05.2021

Frida Strøyer Aalborg, 22 år, profesjonsstudent i teologi ved Det teologiske fakultet.

Hvordan er det å være kvinne og teologistudent i dag?

– I all hovedsak er det veldig fint å være kvinnelig teologistudent. Jeg trives kjempegodt på
Det teologiske fakultet, både med forelesere og medstudenter. Studiet er motiverende,
og jeg får utvida og utfordra min egen tro. Det er motiverende med tanke på å skulle
jobbe som prest i Den norske kirke. Men den nye kvinneprest-debatten som kom i høst
med Mikael Bruun som frontfigur, overrasket meg. Jeg registrerer også at det finnes
kvinneprestmotstandere blant studentene på de store norske teologiske lærerstedene.
Dette er en ny-konservatisme som vi må tørre å møte og utfordre i åpent lende. De som
vil reservere seg mot kvinnelige prester er en liten gruppe, men de skaper mye uro i
arbeidsmiljøer i Den norske kirke og på teologiske læresteder rundt omkring. Som
kvinnelig teologistudent er det slitsomt at det finnes medstudenter og manne-prester som
ser på vårt kall som illegitimt.

Som den ferske arbeidsmiljøundersøkelsen blant kvinnelige prester i kirken viser, er det
mange kvinner, men særlig i Bjørgvin, Nord-Hålogaland, men også i Møre og Nidaros
som opplever diskriminering eller uønskede kommentarer og hendelser. Dette var et
større problem blant unge kvinnelige prester. For oss unge kvinnelige teologistudenter
som etter hvert skal ut i prestetjeneste, er dette krevende. Men det er tross alt
oppløftende for oss at kirka tar likestillingen og arbeidsmiljøet på alvor med denne
rapporten.

Oppfattes presteyrket fortsatt som et mannsyrke?

– Jeg oppfatter at det er en mye større selvfølgelighet i dag at kvinner er prester. Det har
vært mange gode kvinnelige forbilder, helt fra den første kvinnelige presten, Ingrid
Bjerkås, og fram til alle de kvinnelige forbildene vi har i Den norske kirke og på
lærerstedene i dag. De har brøyta veien for oss som kommer etter, og gjort det mer
naturlig med kvinnelige prester. Samtidig har jeg opplevd å få spørsmål om jeg kan være
kvinne og teologistudent, særlig fra folk utenfor kirka. Som den ferske
arbeidsmiljøundersøkelsen også viser, er det mange kvinner som har opplevd at det har
blitt stilt spørsmålstegn ved deres kompetanse og kvalifikasjoner som prest. Dette viser
at vi enda ikke er der at kvinner kan utføre prestetjenesten med den samme
selvfølgeligheten som menn.

Hvordan vil du si at den fremtidige likestillingskampen i kirka vil se ut?

Som den ferske undersøkelsen viser, er det flere likestillingsutfordringer i Den norske
kirke i dag. Rundt hver femte kvinnelige prester opplever at det ikke er likestilt mellom
mannlige og kvinnelige prester, hver femte har opplevd at det stilles spørsmål ved deres
kvalifikasjoner som prest og hver tredje kvinnelige prest har opplevd uønskede hendelser
på bakgrunn av kjønn. På grunn av dette tenker jeg at det må et tydeligere regelverk til
som sikrer at kvinnene slipper å oppleve dette på arbeidsplassen. Dette er noe som
kirken må jobbe aktivt med i tiden som kommer.

Jeg tror den fremtidige likestillingskampen i kirka også vil handle om å sikre at det heller
ikke i praksis er noen som reserverer seg mot å jobbe med preste-kolleger på grunn av
deres kjønn eller legning.